Våra arbetsformer

Institutet för hållbar stadsutveckling arbetar för att stärka samverkan mellan Malmö stad och Malmö universitet. Detta gör vårt uppdrag som samverkansaktör tydligare och bidrar till att förankra vår roll i respektive moderorganisation. Ambitionen är att också utveckla nya arbetsformer for forskning och utveckling i samverkan.

De involverade parterna är: Stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och kulturförvaltningen på Malmö stad samt följande institutioner vid Malmö universitet: Urbana studier, Socialt arbete och Konst, kultur och kommunikation.

Några av våra arbetsformer är: forskningscirklar, forsknings- och utbildningssamarbeten, kunskapsöversikter och referensgrupper. Här beskriver vi dem lite kort. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss!

Forskningscirklar

Forskningscirkeln är en beprövad form för kunskapsutveckling, som bygger på ett ömsesidigt utbyte mellan forskare och praktiker. Inom  cirkeln träffas en grupp med viss kontinuitet under en längre tid, för att lära känna varandra, utbyta erfarenheter, lärdomar och gemensamt utveckla kunskapen kring ett visst ämne. Cirkelarbetet bidrar med insikt, förståelse och kunskap som kan tillämpas direkt i deltagarnas verksamheter. För att fler än deltagarna ska dra nytta av cirkelns arbete är det viktigt att lärdomarna förankras i relevanta forum och att det finns en dokumentation som fler kan ta del av.

Forsknings- och utbildningssamarbete

Vi verkar aktivt för att ingå i  olika forskningsprojekt. Vi kan även vara en part i forskarutbildningar vid Malmö universitet. Men framför allt strävar vi efter att stödja samproduktion av kunskap i form av forskningsartiklar och annat gemensamt skrivande mellan parter från våra båda moderorganisationer.

Institutet för hållbar stadsutveckling har kopplingar till följande forskningsmiljöer vid Malmö universitet: Studier i boende och välfärd, vid Institutionen för urbana studier, Strukturell och ekosocial ojämlikhet, vid Institutionen för socialt arbete och DESIS lab vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation. Vi har även kopplingar till K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik.

Institutet för hållbar stadsutveckling har genom åren arbetat upp ett uppsatssamarbete mellan Malmö stads förvaltningar och studenter vid Malmö universitet. Samarbetet sker på både grund- och avancerad nivå och omfattar flera av universitetets fakulteter. 

Kunskapsöversikter

För att snabbt kunna orientera sig inom ett tema som behöver belysas från ett eller flera olika perspektiv kan vi ta fram kunskapsöversikter. De kan antingen vara i form av en litteraturgenomgång av aktuell forskning eller en dataöversikt skapad utifrån statistik från Malmö stad.

Referensgrupper

Ibland behövs det nya perspektiv och infallsvinklar på kluriga stadsutvecklingsfrågor. Vid önskemål från tjänstepersoner eller forskare kan Institutet för hållbar stadsutveckling delta i olika referensgrupper och därmed bidra med relevanta kompetenser från universitet eller staden.

För närvarande finns det en referensgrupp som är knuten till Malmö stads långsiktiga omvandling av Nyhamnen (området norr om Centralstationen). Gruppen, bestående av forskare och tjänstepersoner, träffas i genomsnitt två gånger per år för att ge Malmö stads projektledare för Nyhamnen nya infallsvinklar och perspektiv på arbetet.