Fem frågor till Linda Lill, Malmö universitet

En porträttbild på Linda Lill.


1.  Vilken är din titel/funktion och vilka är dina arbetsuppgifter?
Jag är föreståndare och mitt arbete innebär att jag har ett samordningsansvar för Institutet för hållbar stadsutveckling. Den primära uppgiften är att samordna utvecklingen av verksamheten samt vara ansvarig för att leda teamet. Jag jobbar både på strategisk och operativ nivå samt ansvarar för att utveckla samverkan mellan Malmö stad och Malmö universitet, med särskilt fokus på forskningsbaserad kunskapsutveckling.

2. Varför valde du att bli föreståndare?
– Som forskarutbildad ser jag det som en central uppgift att främja forsknings- och utbildningssamverkan. I min roll får jag möjlighet att vidareutveckla samverkansformer, metoder och modeller mellan Malmö universitet, Malmö stad och aktörer i andra delar av samhället. Att på ett sådant sätt bidra till lärande och utbyte av kunskap och erfarenheter inom institutets intressekrets är viktigt för samhällsutvecklingen men givetvis också personligt utvecklande.

3. Vilka projekt arbetar du med just nu?
– Jag arbetar med ett antal insatser för att utveckla verksamheten. Det handlar först och främst om att skapa kommunikationskanaler där gränsgångarnas arbete kan presenteras och på så sätt spridas och generera fler samverkanspartners samt nå de aktörer som är i behov av kunskapsutveckling. Under 2019 lanserade vi en ny hemsida, där vi efter hand kommer att berätta mer om vår verksamhet. Under 2020 ska vi bland annat ta fram en broschyr där vi beskriver våra arbetsformer.

4. Varför behövs Institutet för hållbar stadsutveckling och vilken tycker du är dess viktigaste uppgift?
– Vi är en samverkansplattform som verkar för en hållbar stadsutveckling i Malmö; ekologiskt, stadbyggnadsmässigt, kulturellt och socialt. Det konkreta arbetet handlar om att tolka och omsätta olika aspekter av hållbar stadsutveckling i relation till FN:s globala hållbarhetsmål 2030. Jag tror att båda moderorganisationerna har mycket att vinna på mötet mellan praktiker och forskare, utifrån dessa samarbeten kan vi tillsammans skapa relevant kunskap om hållbar stadsutveckling i Malmö. Vårt uppdrag är att beskriva värdet av samverkan och samproduktion och motivera hur forskningsresultat är viktiga för Malmö stads kärnverksamheter. I vårt konkreta arbete ligger därför att fortsätta bygga broar mellan teori och praktik.

5. Vilket är det bästa respektive den största utmaningen när det gäller samverkan mellan Malmö stad och Malmö universitet?
Det bästa med att samverka mellan staden och universitetet är att Malmöbornas intressen med största sannolikhet alltid tas i beaktande i våra utvecklingsprojekt. Till utmaningarna hör att just att behålla våra verksamhetsområdens olika målbilder och uppdragsbeskrivningar samtidigt som vi skapar kunskapsallianser och samproducerar samhällsnyttiga forskningsresultat.